Om Atsu

OM ATSU SKÅNE


Samhällets tystnad är förövarens bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse!ATSU-Skåne finns för dig som är vuxen och som


• har utsatts för sexuella övergrepp som barn
• är anhörig till utsatta barn
• i ditt arbete stöter på dessa problem och behöver 

  handledning
• vill lära dig mer om övergrepp

• vill ha guidning för hur du kommer i kontakt
  med rätt instanser efter att övergrepp skett.


ATSU-Skåne erbjuder


• informationsträffar
• föreläsningar
• professionella kurser med fallstudier

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.


Vårt mål är att ge stöd åt de som utsatts för sexuella övergrepp som barn och deras anhöriga. Vi vill också ge ökad kunskap till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och vuxna som är eller har varit utsatta.


Vår ambition är att öppna upp så att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Vi vill sprida kunskap om de symptom och signaler som utsatta kan visa för att på så sätt verka för att övergreppen ska upptäckas så tidigt som möjligt.

OFTA KÄNNER MAN SIG VILSEN

 

Vi finns till för att ge råd om samhällets övriga resurser och kan slussa vidare till olika myndigheter. Vi kan upplysa om vilka rättigheter man har som utsatt eller som anhörig till utsatta barn och vilka skyldigheter samhället har.

Vi jobbar för ett samhälle


  •  utan sexuella övergrepp

  •  där alla har samma värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion

  • där rehabiliterings-möjligheterna förbättras för såväl de utsatta som deras anhöriga

  • där ingen diskriminering och trakasserier finns
  • där FN:s barnkonvention följs i alla instanser


info@atsuskane.se     Copyright ATSU-Skåne 2019